Pappaproblemer: Forståelse, adressering og overvinnelse - eTherapyPro (2024)

Pappaproblemer – et begrep som brukes i daglig tale, ofte nedsettende, som fanger opp et komplekst utvalg av følelser, atferd og utfordringer som stammer fra et individs forhold til faren. Selv om det er et begrep som ofte går rundt ipopulær kultur, de psykologiske implikasjonene er betydelige og vidtrekkende. Å ta opp slike problemer handler ikke om å kaste skyld på foreldre, men om å forstå den dype innvirkningen tidlige foreldreforhold kan ha på vår følelsesmessige helse og mellommenneskelige forhold. La oss fordype oss i hva pappaspørsmål egentlig betyr, dets opprinnelse, virkningen det har, og viktigere, hvordan det kan gjenkjennes og håndteres.

Definere pappaproblemer

Pappaspørsmål er et begrep som stammer fra psykoanalytiske teorier og er ofte brukt i populærkulturen. Til tross for hyppig bruk, er det avgjørende å forstå dets fulle omfang for å håndtere det effektivt.

Pappaproblemer: Forståelse, adressering og overvinnelse - eTherapyPro (1)

Også kjent som et "farskompleks" eller "pappakompleks", er pappaproblemer et psykologisk konsept som omfatteremosjonelle og psykologiske utfordringerindivider kan oppleve på grunn av deres forhold til sine fedre eller farsfigurer.

Dette begrepet "farskompleks" ble først introdusert av en anerkjent sveitsisk psykiaterCarl Jung, som utforsket den intrikate dynamikken mellom farsfigurer og individers psyke. Jung beskrev farkomplekset som en dyp innflytelse på ens oppførsel, tro og følelsesmessige velvære. Ved å reflektere over dette konseptet, observerte Jung skarpsindig,

Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt, og du vil kalle det skjebne. –Carl Jung

Psykologiske implikasjoner

Pappaproblemer kan omfatte et bredt spekter av psykologiske implikasjoner. I bunn og grunn er de knyttet til et individs forhold til faren, og spesielt til situasjoner der dette forholdet var fraværende, inkonsekvent eller fylt med konflikter. Dette oversettes ofte til endyptliggende usikkerhet og følelsesmessig ustabilitet.

1. Innvirkning på emosjonell helse

Emosjonell helse påvirkes dypt av tilstedeværelsen av et farkompleks. De tilbakevendende følelsene av usikkerhet kan føre til kronisk angst, problemer med å regulere følelser ogmønster av ustabile forhold. De kan også manifestere seg som en internalisert tro på å ikke være god nok, noe som resulterer i lav selvtillit.

2. Mestringsmekanismer

Personer med pappaproblemer utvikler ofte maladaptive mestringsmekanismer som en måte å håndtere sine uløste følelser og opplevelser på. Dette kan inkludere atferd som overdreven selvtillit, hvor de unngår å stole på andre i frykt for å bli sviktet, eller det motsatte, hvor de søker konstant forsikring fra andre for å motvirke dyptliggende følelser av uverdighet. Begge scenariene kan bidra til anstrengte forhold og opprettholde den følelsesmessige uroen de prøver å unnslippe.

3. Innvirkning på fremtidige relasjoner

Pappaproblemer kan ha stor innvirkning på individets evne til å danne og opprettholde sunne relasjoner i fremtiden. En underliggende frykt for å bli forlatt, avvisning eller misbilligelse kan gjøre det vanskelig å stole på andre, noe som fører tilmønstre for selvsabotasje, eller utvikling av usunne tilknytninger. Dette resulterer ofte i en syklus av uoppfyllende relasjoner som forsterker negativ selvtro.

Vanlige misoppfatninger

Forholdet mellom far og barn er hellig og dypt innflytelsesrik. Det former måten vi oppfatter oss selv og verden rundt oss på. –Dr. Shefali Tsabary

Det er et passende sitat for å illustrere alvorlighetsgraden av et farkompleks, et begrep som ofte reduseres eller misforstås. Det er mange misoppfatninger knyttet til det, hovedsakelig drevet av stereotypier og stigma.

1. Stereotyping og stigma

Farsspørsmål blir ofte bagatellisert eller gjort til en punchline, men virkeligheten er langt mer nyansert. Det er ikke begrenset til noe kjønn, og det fører ikke automatisk til dysfunksjonelle romantiske forhold, som ofte er avbildet. Slike stereotypier bidrar til stigmaet, og gjør det vanskeligere for de som sliter med å søke hjelp og forståelse. Å forstå den genuine kompleksiteten til pappaproblemer er det første skrittet mot å løse dem.

2. Feiltolkning av atferd

En annen vanlig misforståelse er at visse atferder, spesielt i forbindelse med forhold, er et direkte resultat av pappaproblemer. Selv om det er sant at disse problemene kan påvirkeatferdsmønstre, er det altfor forenklet og potensielt skadelig å tilskrive dem alle atferdsmessige bekymringer. Mennesker er komplekse, og atferd påvirkes av en myriade av faktorer, inkludert personlige erfaringer, miljø og individuelle personlighetstrekk. Å forenkle virkningen av farsproblemer kan forhindre en omfattende forståelse og adressering av ens følelsesmessige helse.

3. Feilplassering av skyld

En stor misforståelse er tendensen til å legge skylden utelukkende på fedre for utviklingen av et farkompleks. Selv om farsforholdet unektelig er viktig, er det viktig å erkjenne at foreldreroller påvirkes av et bredt spekter av sosiale, familiære og individuelle faktorer. Dessuten kan mange fedre også håndtere sine egne uløste problemer og traumer. Å tildele skyld bidrar ikke til helbredelse, men å forstå den bredere konteksten kan være et avgjørende skritt mot løsning og vekst.

Opprinnelsen til pappa-spørsmål

Å forstå pappaproblemer krever et dypdykk i røttene til problemet. Mens individuelle erfaringer varierer, stammer disse problemene ofte fra dynamikken i far-barn-forholdet og andre medvirkende faktorer.

Far-barn-forholdet

Far-barn-forholdet er et avgjørende aspekt av et barns utvikling og kan ha betydelige implikasjoner for deres emosjonelle og psykologiske velvære. Dette forholdet fungerer ofte som den første modellen for mellommenneskelige relasjoner utenfor familien, og former dermed barnets oppfatning av hvordan relasjoner fungerer.

Fedres rolle

Fedre, som mødre, spiller en betydelig rolle i den emosjonelle, psykologiske og sosiale utviklingen til barna sine. De bidrar til å forme deresbarnets verdensbilde, selvtillit og relasjoner. Når far-barn-forholdet er sunt, fører det ofte til en balansert følelsesmessig utvikling. Men når det er anstrengt, kan det resultere i følelsesmessige utfordringer, inkludert pappaproblemer. For de som prøver å navigere i dette komplekse forholdet, kan eTherapyPro gi verdifull veiledning og støtte.

Fraværet av en farsfigur

En fraværende far kan etterlate et betydelig tomrom i et barns liv. Dette fraværet kan være fysisk, hvor faren er helt eller delvis borte fra barnets liv, eller følelsesmessig, med faren som er fysisk tilstede, men følelsesmessig fjern. Dette fraværet fører ofte til følelser av omsorgssvikt og forlatthet, noe som potensielt kan bidra til utviklingen av farsproblemer.

Faktorer som bidrar til et pappakompleks

Mens far-barn-relasjonen er sentral i utviklingen av pappaproblemer, kan flere andre faktorer bidra til dette komplekse fenomenet.

Disse inkluderer:

 • Forsømmelse eller forlatelse:Et barn som opplever omsorgssvikt eller forlatt av sin far, kan utvikle følelser av avvisning, noe som påvirker deres egenverd og følelsesmessig stabilitet negativt.
 • Misbruk eller traumer:Å oppleve overgrep (fysisk, følelsesmessig eller seksuelt) eller betydelige traumer knyttet til faren kan føre til alvorlig følelsesmessig og psykisk plage.
 • Uløst konflikt:Langvarige og uløste konflikter mellom et barn og deres far kan skape emosjonell spenning og fremme harme, og bidra til farsproblemer.
 • Inkonsekvent foreldreskap:Uoverensstemmelser i farens oppdragelsesstil, som å svinge mellom å være for streng og overdrevent mild, kan forårsake forvirring og usikkerhet hos et barn.
 • Uoppfylte emosjonelle behov:Hvis en far ikke er i stand til eller ikke vil oppfylle et barns følelsesmessige behov, kan barnet føle seg uelsket eller uønsket, noe som kan føre til problemer med selvtillit og potensielle farsproblemer.

Pappaproblemer: Forståelse, adressering og overvinnelse - eTherapyPro (2)

Å forstå disse medvirkende faktorene kan være det første trinnet i å ta tak i et farskompleks og søke profesjonell hjelp. Det er avgjørende å huske at det er mulig å navigere i disse utfordringene og oppnå følelsesmessig velvære med riktig støtte og ressurser.

Innvirkning av farsproblemer

Når de ikke er løst, kan farsproblemer manifestere seg på forskjellige måter og påvirke en persons liv betydelig. Påvirkningen strekker seg ofte utover individets oppfatning av faren, og påvirker deres selvidentitet, forhold og generelle følelsesmessige helse.

Personlige forhold

Våre tidlige erfaringer med foreldrene våre legger grunnlaget for hvordan vi nærmer oss forhold senere i livet. Uløste pappaproblemer kan forstyrre dette grunnlaget, noe som fører tilutfordringer med å danne og opprettholde sunne relasjoner.

Tillit problemer

En av de vanligste måtene pappaproblemer påvirker forhold på er gjennom utvikling av tillitsproblemer. Enkeltpersoner kan finne det vanskelig å stole på partnerne sine, noe som ofte fører til usikkerhet og sjalusi. De kan hele tiden bekymre seg for å bli forlatt eller avvist,forsterker en syklus av frykt og angsti deres forhold.

Kommunikasjonsbarrierer

En annen potensiell innvirkning av pappaproblemer på personlige forhold er utviklingen av kommunikasjonsbarrierer. Vansker med å uttrykke følelser eller forstå andres følelser kan stamme fra et forstyrret far-barn-forhold. Disse kommunikasjonsproblemene kan forårsake misforståelser og konflikter i personlige forhold, og komplisere individets følelsesmessige landskap ytterligere.

Gjenkjenne pappaproblemer i en partner

Å gjenkjenne tilstedeværelsen av pappaproblemer hos en partner kan være en utfordrende oppgave. Disse dyptliggende følelsesmessige problemene kan manifestere seg på ulike måter og variere i intensitet fra person til person. Det krever en inngående forståelse av den underliggende dynamikken og atferden som kan stamme fra disse problemene. Virkningen av et farskompleks på et individs relasjoner og emosjonelle velvære kan være kompleks, noe som gjør det viktig å nærme seg emnet med empati, åpen kommunikasjon og en vilje til å støtte hverandre på reisen til helbredelse og vekst.

Selvtillit og identitet

En mann kan ikke være komfortabel uten sin egen godkjenning. –Mark Twain

Dette sitatet understrekerbetydningen av selvtilliti våre liv. Et farskompleks kan i stor grad påvirke en persons selvtillit og generelle identitet.

Selvoppfatning

Pappaproblemer resulterer ofte i en forvrengt selvoppfatning. Enkeltpersoner kan se seg selv gjennom en linse tilsmusset av farens omsorgssvikt eller mishandling, noe som fører til lav selvtillit og et negativt selvbilde. eTherapyPros terapeuter kan hjelpe til med å forbedre selvoppfatning og håndtere pappaproblemer, og hjelpe individer med å utvikle et sunnere og mer nøyaktig syn på seg selv.

Imposter syndrom

En annen måte pappaproblemer kan påvirke selvtillit og identitet på er gjennom manifestasjonen av Imposter-syndrom. Enkeltpersoner kan føle at de ikke fortjener suksess eller lykke, uavhengig av deres prestasjoner. De kan hele tiden frykte å bli avslørt som en "svindel", som fører til økt stress og angst. Terapeuter hos eTherapyPro kan gi veiledning og strategier for å hjelpe enkeltpersoner med å overvinne disse svekkende oppfatningene og bygge en sterkere følelse av egenverd.

Pappaproblemer: Forståelse, adressering og overvinnelse - eTherapyPro (3)

Gjenkjenne pappaproblemer

Å gjenkjenne tilstedeværelsen av farsproblemer kan være utfordrende. Disse problemene presenterer seg ofte på subtile måter, og blander seg inn i en persons oppførsel,personlighetstrekk, og relasjonsmønstre. Å forstå disse tegnene er imidlertid et avgjørende skritt mot å løse de underliggende problemene og sette i gang helbredelse.

Tegn og symptomer

Daddy Issues kan manifestere seg på ulike måter og kan variere sterkt fra person til person, avhengig av deres individuelle erfaringer og omstendigheter. Imidlertid er det vanlige tegn og symptomer som kan indikere tilstedeværelsen av disse problemene. Bevissthet om disse indikatorene kan tjene som det første skrittet mot å forstå og håndtere disse dypt inngrodde følelsesmessige utfordringene:

 1. Frykt for å bli forlatt:En intens og irrasjonell frykt for å bli forlatt av sine kjære, spesielt i romantiske forhold, som ofte fører til klam eller altfor avhengig oppførsel.
 2. Usunne tilknytningsmønstre:Disse kan inkludere både å være overdrevent klyngende eller unngående og fjern i forhold, og skape ubalanse og spenning mellom partnere.
 3. Avhengighet av validering:Et konstant behov for godkjenning og validering fra andre, ofte i den grad å koble egenverdi med eksterne meninger og vurdering.
 4. Emosjonell ustabilitet:Opplever ekstreme humørsvingninger, problemer med å regulere følelser eller en tendens til å overreagere på mindre hendelser.
 5. Tillit problemer:Vanskeligheter med å stole på andre, spesielt romantiske partnere, som stammer fra frykten for å bli såret eller forrådt.
 6. Vanskeligheter med å danne varige forhold:En historie med ustabile eller kortvarige forhold på grunn av manglende evne til å knytte trygge og tillitsfulle bånd med partnere.
 7. Tiltrekning til utilgjengelige eller skadelige partnere:En tendens til å bli trukket mot følelsesmessig utilgjengelige eller skadelige partnere, som gjenskaper den dysfunksjonelle dynamikken i det tidlige far-barn-forholdet.
 8. Lav selvtillit:En gjennomgripende følelse av verdiløshet eller å være ufortjent til kjærlighet og respekt, noe som fører til selvsaboterende atferd.
 9. Uløst sinne eller harme:Holder på uadresserte følelser av sinne eller harme mot farsfiguren, og projiserer ofte disse følelsene over på andre forhold.
 10. Vanskeligheter med å uttrykke følelser:Sliter med å uttrykke følelser eller behov effektivt på grunn av frykt for avvisning eller kritikk.

Disse tegnene og symptomene er ikke uttømmende og kan forekomme i ulike kombinasjoner og intensiteter. Det er viktig å huske at de indikerer mulige utfordringer, men er ikke definitivt bevis på farsproblemer.Profesjonell hjelpbør søkes hvis disse problemene vedvarende forstyrrer personlig velvære og kvaliteten på relasjoner.

Variasjoner av symptomer

Det er viktig å huske at symptomer på farsproblemer kan variere mye fra person til person, påvirket av ulike faktorer som deres personlige motstandskraft, tilstedeværelsen av andre støttende figurer i barndommen og deres individuelle personlighetstrekk.

Avhengighet av validering

En måte farsproblemer kan manifestere seg på er en overdreven avhengighet av ekstern validering. Enkeltpersoner kan stadig søke godkjenning fra andre, og knytter ofte deres egenverdi til meningene til de rundt dem. Dette er en refleksjon av deres behov for validering som ikke ble oppfylt i løpet av deres formasjonsår.

Emosjonell ustabilitet

Emosjonell ustabilitet kan også være et symptom på et farkompleks. Enkeltpersoner kan oppleve humørsvingninger, problemer med å regulere følelsene sine eller en tendens til å overreagere på mindre hendelser. Denne ustabiliteten stammer ofte fra den følelsesmessige uroen forårsaket av et dysfunksjonelt far-barn-forhold.

Ta opp pappaproblemer

Et av de avgjørende trinnene i å håndtere farsproblemer innebærer å anerkjenne deres eksistens og forstå deres innvirkning på livet ditt. Å overvinne disse dypt inngrodde problemene krever ofte profesjonell veiledning, og til tider,terapeutiske intervensjoner.

Profesjonell veiledning

Å håndtere pappaspørsmål er ikke en reise man trenger å legge ut på alene. Psykologer, terapeuter og andre psykisk helsepersonell kan gi verdifull innsikt og tilby effektive strategier for å navigere i disse komplekse emosjonelle landskapene. Spesielt gir eTherapyPro tilgang til fa*gfolk som kan hjelpe deg med å veilede deg gjennom denne reisen, og tilbyr forståelse, empati og praktiske råd.

Terapeutiske tilnærminger

Terapi spiller en sentral rolle i å ta opp og til slu*tt overvinne pappaproblemer. Det er flere terapeutiske metoder som kan vise seg å være nyttige, avhengig av individets unike omstendigheter og behov.

Som vakkert sagt av eminent psykologCarl Rogers, Det gode liv er en prosess, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke en destinasjon.

Her er noen vanlige terapeutiske tilnærminger som brukes for å løse pappaproblemer:

Kognitiv atferdsterapi(CBT):CBT fokuserer på å identifisere og endre skadelige tankemønstre, noe som resulterer i mer positiv atferd og emosjonell regulering.

Psykodynamisk terapi:Denne tilnærmingen går inn i tidligere erfaringer og ubevisste tankeprosesser for å bedre forstå nåværende atferd og følelser.

Gruppeterapi:Å dele erfaringer og mestringsstrategier i en gruppe kan tilby både støtte og en følelse av fellesskap.

Familieterapi:Å involvere hele familien kan gi en forståelse av familiens dynamikk og hvordan de kan bidra til problemene for hånden.

Hver av disse metodene har sine styrker, og enpsykisk helsepersonellkan bidra til å bestemme den beste tilnærmingen for hver enkelt situasjon. Det viktigste å huske er at hjelp er tilgjengelig, og å ta det første skrittet mot å søke det kan være et betydelig skritt mot helbredelse.

Overvinne pappaproblemer

Å lykkes med å overvinne et farkompleks er en reise, som ofte krever tid, tålmodighet og mye utholdenhet. Det er viktig å huske at healing ikke er en lineær prosess, men med konsekvent innsats og støtte er triumf oppnåelig.

Rollen til utholdenhet

Utholdenhet spiller en betydelig rolle i prosessen med å overvinne farsproblemer. Det kan være utfordrende, og det kan være tider når fremgangen føles sakte eller til og med ikke-eksisterende. Men å holde ut gjennom disse tøffe tidene er ofte det som fører til gjennombrudd. Å overvinne et farskompleks er ikke en sprint, men et maraton som krever dedikasjon og motstandskraft. Suksesshistorier fra eTherapyPro indikerer hvordan terapi og utholdenhet kan skape varig endring.

Kraften til utholdenhet

Uansett hvilke vanskeligheter man møter på denne reisen,kraften til utholdenhetbør ikke undervurderes. Hvert skritt som tas, uansett hvor lite det er, bidrar til generell fremgang og restitusjon. Suksess kommer ikke over natten; det er den kumulative effekten av alle disse små trinnene tatt konsekvent over tid.

Går videre

Det er viktig å huske at et farskompleks ikke definerer en persons verdi eller potensial. I stedet representerer de tidligere erfaringer som har formet nåværende atferd og følelser. Når helbredelsesprosessen begynner, er det avgjørende å fokusere på å gå videre og skape en sunnere fremtid.

Som nevnt av psykologDr. Wayne Dyer, Hvis du endrer måten du ser på ting på, endres tingene du ser på.

Bygge sunnere relasjoner

Å adressere et farskompleks har ofte en positiv ringvirkning på personlige relasjoner. Helbredelse fra disse problemene kan føre til sunnere forholdsmønstre, forbedret kommunikasjon og økt tillit til andre. Det er også vanlig å oppleve økt selvforståelse og empati, som er verdifulle verktøy for å bygge sterkere, mer tilfredsstillende relasjoner.

Omfavner selvvekst

Å overvinne en fars problemer kan også føre til betydelig personlig vekst. Det er en mulighet til å revurdere personlig tro, atferd og mønstre, noe som fører til en dypere forståelse av seg selv. Denne reisen kan fremme selvmedfølelse, øke motstandskraften og fremme emosjonell modenhet, som alle bidrar til en generell følelse av velvære.

På reisen for å overvinne pappaproblemer, husk at fremgangen kan være sakte og fylt med tilbakeslag. Imidlertid er hvert skritt mot helbredelse et skritt i riktig retning. Å overvinne pappaproblemer handler ikke bare om å helbrede tidligere sår; det handler om å bane vei for en sunnere og lykkeligere fremtid.

Konklusjon

Avslu*tningsvis er det å forstå og ta opp pappaproblemer et viktig skritt mot helbredelse og personlig vekst. Disse komplekse følelsesmessige utfordringene kan ha en dyp innvirkning på individer, og påvirke deres følelsesmessige velvære, personlige forhold og selvoppfatning. Ved å erkjenne eksistensen av disse problemene og søke den nødvendige støtten, kan enkeltpersoner legge ut på en transformativ reise med helbredelse og selvoppdagelse.

Det er avgjørende å fjerne vanlige misoppfatninger og stereotypier rundt pappaproblemer og erkjenne de psykologiske implikasjonene de kan ha på følelsesmessig stabilitet. Påvirkningen av far-barn-forholdet og nøkkelfaktorene som bidrar til utviklingen av disse problemstillingene belyser deres opprinnelse og gir innsikt i viktigheten av å ta tak i dem.

Påvirkningen av pappaspørsmål på personlige forhold, tillit, selvtillit og identitet kan ikke undervurderes. Gjennom profesjonell veiledning og terapi kan enkeltpersoner få verdifull innsikt,utvikle effektive mestringsstrategier, og jobbe for å helbrede deres følelsesmessige sår. Å søke støtte fra psykisk helsepersonell, for eksempel de som er tilgjengelige på eTherapyPro, kan gi den forståelsen, empatien og handlingsrettede rådene som er nødvendige for å navigere på reisen for å overvinne pappaproblemer.

Ulike terapeutiske tilnærminger, inkludert kognitiv atferdsterapi (CBT), psykodynamisk terapi, gruppeterapi og familieterapi, tilbyr verdifulle verktøy for å adressere og helbrede disse dyptliggende problemene. Hver metode gjenkjenner de unike omstendighetene og behovene til individer, og gir skreddersydde tilnærminger for å støtte deres helbredelsesprosess.

Å overvinne pappaproblemer krever utholdenhet og en forpliktelse til personlig vekst. Det er en reise for selvrefleksjon, introspeksjon og å bygge sunnere relasjoner. Gjennomterapi og utholdenhet, kan enkeltpersoner oppnå suksessi sin helbredelsesprosess, skape positive endringer som strekker seg utover deres innledende kamper.

Det er mulig å gå videre fra tidligere utfordringer, og det begynner med skiftende perspektiver, omfavnelse av selvvekst og implementering av strategier for å leve et sunnere liv. Ved å bygge sunnere relasjoner, forbedre kommunikasjonen og utvikle selvmedfølelse, kan enkeltpersoner skape en lysere fremtid.

I reisen for å adressere et farskompleks, er det viktig å huske at fremgang kanskje ikke alltid er lineær, og tilbakeslag kan forekomme. Imidlertid er hvert skritt som tas mot helbredelse betydelig. Nøkkelen er å holde seg engasjert, holde ut gjennom vanskeligheter og omfavne støtten som er tilgjengelig.

Det er med denne forståelsen at eTherapyPro står som en støttende partner i denne reisen mot helbredelse og selvoppdagelse. Vi oppfordrer alle som sliter med pappaproblemer til å ta det modige skrittet mot å søke profesjonell hjelp. Du fortjener å leve et liv fritt fra begrensningene av uløste følelsesmessige sår, og med riktig støtte kan du låse opp en fremtid fylt med styrke, motstandskraft og nyvunnet håp.

Pappaproblemer: Forståelse, adressering og overvinnelse - eTherapyPro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6079

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.